پیام شهردار:
 
در نظام مدیریت شهری، هر چه سرمایه فرهنگی و اجتماعی افزایش یابد، موجب کاهش هزینه‌های اجرایی و عمرانی نیز می‌شود بر همین اساس باید در کنار کارهای عمرانی و زیباسازی فضای شهری به مسأله فرهنگ شهروندی و ارتقای آن با برنامه‌ریزی مناسب توجه کرد.

 

شهرداري سلماس به استناد مصوبه 15/386/ش  مورخه 1399/03/31 شوراي محترم اسلامي شهر، و در اجرای ماده 4 آیین نامه مالی شهرداری ها در نظر دارد عمليات عمرانی جدول گذاری خیابان ها و گذرهای منطقه ويژه اقتصادي  سلماس را از طريق مناقصه عمومی با شرايط مشروحه ذيل به شركت هاي عمراني واجد شرايط واگذار نمايد. لذا جهت دریافت اسناد به سامانه تدارکات الکترو نیکی دولت (ستاد )  به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه فرمائید . لازم به ذکر است که کلیه مراحل برگزاری مناقصه  از دریافت اسناد مناقصه  تا ارائه پیشنهاد مناقصه  گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) انجام خواهد شد . لذا لازم است مناقصه  گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه  محقق سازند.

نام مناقصه گزار : شهرداری سلماس

موضوع و محل مناقصه : احداث جدول های یکطرفه ، دو طرفه ، کانیو خوابیده در سطح خیابان ها و گذر های منطقه ويژه اقتصادي  سلماس

رشته پیمانکار شرکت کننده در مناقصه : رشته ابنیه و راه باند دارای صلاحیت و ظرفیت کار

مبلغ برآورد اولیه پیمان :پروژه عمليات عمرانی جدول گذاری خیابان ها و گذرهای منطقه ويژه اقتصادي سلماس را  با اعتباری بالغ بر  3/340/000/000 ریال(با احتساب حفظ قدرت خريد ، ارزش افزوده و كليه كسورات قانوني )   از اعتبارات ذیحسابی به صورت اخزا ء 808 - 815  حداکثر به سررسید 1400/08/17  - 1401/04/06  می باشد كه مابقي از اعتبارات داخلي پرداخت خواهد شد.

قیمت پیشنهادی : بر اساس فهرست بهای ابنیه سال 99 ( به پیمان هیچگونه تعدیل و مابه التفاوت مصالح شامل نمی گردد . )

شرایط اجرای پروژه : اجراي پروژه با مصالح بوده و قيمت پيشنهادي بر اساس فهرست بهای ابنیه سال 99 می باشد

نوع و مبلغ تضمین شرکت درمناقصه: مبلغ 167/000/000 ريال (يكصد و شصت و هفت  میلیون ریال ) معادل 5 درصد اعتبار تخصیص یافته  بصورت ضمانتنامه بانکی با اعتبار دو ماهه و قابل تمدید

مدت اجرای قرارداد : يك  ماه بعد از امضاء قرارداد.

آخرین مهلت دريافت اسناد :  ساعت 14 ظهر روز  دوشنبه مورخه 1399/04/30

آخرین مهلت قبول پیشنهادات:  ساعت 14 ظهر روز چهار شنبه مورخه 1399/05/08

تاریخ گشایش پیشنهادها : ساعت 15 بعد از ظهر  روز پنج شنبه  مورخه 1399/05/09       

تاريخ اعلام نظر كميسيون : پس از مفتوح ، قرائت ،  نظر كميسيون ظرف هفت روز به استثناء ايام تعطيل اعلام خواهد شد.

سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشریفات قانونی مناقصه و عقد قرارداد مسترد نخواهد شد ، قبول شدگان بترتیب جهت عقد قرارداد دعوت خواهند شد و هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند به استناد ماده 8 آیین نامه مالی شهرداری ها سپرده آنان به نفع حساب شهرداری ضبط خواهد شد .

شهرداری به استناد بند 5 ماده 5 آیین نا مه مالی شهرداری ها در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولتی و کشوری مصوب 1337/10/17 مجلس و همچنین بند «و» ماده (10) قانون نظام وظیفه عمومی برای کلیه متقاضیان الزامی می باشد .                                     

    سایر شرایط:

1-       کلیه هزينه های  تشریفات و چاپ آگهي هاي مناقصه بعهده برنده مناقصه مي باشد.

2-       مدت ارائه ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات از تاریخ اعلام برنده شدن به مدت 7 روز می باشد پس از سپری شدن مدت فوق نسبت به ضبط ضمانت نامه شرکت درمناقصه اقدام و با برنده دوم عقد قرارداد خواهد شد.

3    کارفرما هیچگونه تعهدی در تامین مصالح از جمله جدول و کانیو شن و ماسه ، آب و... مورد نیاز برای انجام کار را ندارد، و پیمانکار می بایست برای تامین مصالح راساً اقدام نماید

4- رعايت كليه مقررات و بخشنامه هاي شهرداري و سایر شرایط تابع مقررات دولت جمهوری اسلامی و ضوابط معاونت برنامه ریزی استانداری و ساير مقررات حاكم بر پيمانكاران الزامي می باشد.

5-       به استناد بند (ه) ماده 18 قانون برگزاری مناقصات ، از کلیه مناقصه گران شرکت کننده در مناقصه دعوت میگردد در جلسه گشایش پاکت ها برابر بند 11 صدرالذکر  در دفتر شهردار محترم ، حضور بهم رسانند.

6-       با توجه به قانون مالیات بر ارزش افزوده ، ارائه گواهینامه موقت مالیات بر ارزش افزوده به همراه سایر مدارک الزامی است.

7-       ارائه کپی رتبه بندی از معاونت برنامه ریزی استانداری کپی اساسنامه و مدارک ثبت شرکت (آگهی روزنامه )با آخرین تغییرات.

8-       هرگاه اطلاع حاصل شود که پیمانکاران باهم تبانی کرده اند ، طبق ماده 56 آببن نامه تشخیص صلاحیت با آنان رفتار خواهد شد.

9-       مدت اعتبار قیمت ها از تاریخ افتتاح پاکت مناقصه يك  ماه می باشد.

10-    پیمانکار مکلف است آزمایش مکانیک خاک مصالح مورد استفاده و اختلاط و در مراحل اجراء در هر قطعه نتیجه آزمایشات لازمه مصالح  را ارائه نماید.

11-    در صورت داشتن شرايط مساوي برنده مناقصه از طريق قرعه كشي انتخاب خواهد شد.

12-    کلیه مراحل اجرای  کار  طبق مشخصات فنی  و دتایل و نقشه های اجرايي دفتر فنی و اسناد منضم به مدارك مناقصه و صورتجلسه ناظر و پیمانکار انجام خواهد شد

13-    شهرداری در کاهش یا افزایش سقف پیمان تا 25 درصد مختار می باشد . و پیمانکار حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب می نماید.

14-    پیمانکار مکلف به شروع عملیات پس از انعقاد پیمان و ابلاغ به کار می باشد.

15-    پرداخت کسورات قانوني  تابع مقررات مربوطه و كلاً بعهده پیمانکار می باشد . بديهي است در مواردي كه تمام يا قسمتي از طرح از محل اعتبارات عمراني (استاني و ملي تامين گردد در اين موارد مابالتفاوت كسورات قانوني بين دو روش فوق الذكر از محل درصد پيشنهادي قيمت پيمانكار نسبت به قيمت پايه متناسب با بخش اعتباري تخصيص يافته فوق از صورت وضايع كسر خواهد شد.)

16-    متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر از شرایط مناقصه تا ساعت 12 ظهر  روز چهارشنبه مورخه 1399/05/08 به واحد دفتر فنی و امور قراردادها و یاسایتwww.salmas.ir  شهرداری سلماس مراجعه و یا با شماره تلفن 7-35243006-044 امور دفتر فنی تماس حاصل فرمایند.

                            سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به قرارداد در اسناد مناقصه مندرج است

 

 

                                                                                                                                                                                    نصیری صدقیانی    

                                                                                                                                                                                     شهردار سلماس      

 

 

گالری تصاویر

Back to Top

Template Design:Dima Group