پیام شهردار:
 
در نظام مدیریت شهری، هر چه سرمایه فرهنگی و اجتماعی افزایش یابد، موجب کاهش هزینه‌های اجرایی و عمرانی نیز می‌شود بر همین اساس باید در کنار کارهای عمرانی و زیباسازی فضای شهری به مسأله فرهنگ شهروندی و ارتقای آن با برنامه‌ریزی مناسب توجه کرد.

 

شهرداری سلماس در نظر دارد عملیات آسفالت ریزی معابر سطح شهر را از طريق مناقصه عمومی با شرايط مشروحه ذيل به شركت هاي عمراني واجد شرايط واگذار نمايد. لذا جهت دریافت اسناد به سامانه تدارکات الکترو نیکی دولت (ستاد )  به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه فرمائید . لازم به ذکر است که کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) انجام خواهد شد . لذا لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

نام مناقصه گزار : شهرداری سلماس

موضوع و محل مناقصه : آسفالت ریزی معابر سطح شهر

رشته پیمانکار شرکت کننده در مناقصه : رشته راه و باند دارای صلاحیت و ظرفیت کار

مبلغ برآورد اولیه پیمان :پروژه عمليات عمرانی آسفالت ریزی معابر سطح شهر با اعتباری بالغ بر  000/000/400/3 ریال (با احتساب حفظ قدرت خريد، ارزش افزوده  و كليه كسورات قانوني ) از اعتبارات ذیحسابی به صورت اخزا ء 814 - 815  حداکثر به سررسید 18/03/1400  - 06/04/1401  می باشد كه مابقي از اعتبارات داخلي پرداخت خواهد شد.

قیمت پیشنهادی : قیمت بر اساس فهرست بهای راه و باند سال 99 ( به پیمان هیچگونه تعدیل و مابه التفاوت مصالح شامل نمی گردد . )

شرایط اجرای پروژه : اجراي آسفالت توپکا (رویه 12.5-0  ) cm 5 و بیندر ( آستر19 -0 ) cm 7 و برمبنای فهرست بهای راه باند سال  99

قیمت پیشنهادی : بر اساس فهرست بهای راه باند سال 99 ( به پیمان هیچگونه تعدیل و مابه التفاوت مصالح شامل نمی گردد . )

شرایط اجرای پروژه : اجراي پروژه با مصالح بوده و قيمت پيشنهادي بر اساس فهرست بهای راه و باند سال 99 می باشد

نوع و مبلغ تضمین شرکت درمناقصه: مبلغ 000/000/170 ريال (يكصد و هفتاد میلیون ریال ) معادل 5 درصد اعتبار تخصیص یافته  بصورت ضمانتنامه بانکی با اعتبار دو ماهه و قابل تمدید

مدت اجرای قرارداد : يك  ماه بعد از امضاء قرارداد.

آخرین مهلت دريافت اسناد :  ساعت 13 ظهر روز  دو شنبه مورخه 30/04/99

آخرین مهلت قبول پیشنهادات:  ساعت 14 ظهر روز      چهار شنبه مورخه 08/05/99

تاریخ گشایش پیشنهادها : ساعت 14  بعد از ظهر  روز   پنجشنبه  مورخه 09/05/99         

تاريخ اعلام نظر كميسيون : پس از مفتوح ، قرائت ،  نظر كميسيون ظرف هفت روز به استثناء ايام تعطيل اعلام خواهد شد.

سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشریفات قانونی مناقصه و عقد قرارداد مسترد نخواهد شد ، قبول شدگان بترتیب جهت عقد قرارداد دعوت خواهند شد و هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند به استناد ماده 8 آیین نامه مالی شهرداری ها سپرده آنان به نفع حساب شهرداری ضبط خواهد شد .

شهرداری به استناد بند 5 ماده 5 آیین نا مه مالی شهرداری ها در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولتی و کشوری مصوب 27/10/1337 مجلس و همچنین بند «و» ماده (10) قانون نظام وظیفه عمومی برای کلیه متقاضیان الزامی می باشد .

      سایر شایط:

 

1-       کلیه هزينه های  تشریفات و چاپ آگهي هاي مناقصه بعهده برنده مناقصه مي باشد.

2-       مدت ارائه ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات از تاریخ اعلام برنده شدن به مدت 7 روز می باشد پس از سپری شدن مدت فوق نسبت به ضبط ضمانت نامه شرکت درمناقصه اقدام و با برنده دوم عقد قرارداد خواهد شد.

3-       به استناد بند (ه) ماده 18 قانون برگزاری مناقصات ، از کلیه مناقصه گران شرکت کننده در مناقصه دعوت میگردد در جلسه گشایش پاکت ها برابر بند 11 صدرالذکر  در دفتر شهردار محترم ، حضور بهم رسانند.

4-       تامین مصالح از جمله قیر و... مورد نیاز برای انجام کار بر عهده پیمانکار می باشد . ( اولویت قیر تحویلی از طرف شهرداری به پیمانکار برابر قیمت بورس خواهد بود .)

5-       سایر شرایط تابع مقررات دولت جمهوری اسلامی و ضوابط معاونت برنامه ریزی استانداری در زمینه پیمانکاری می باشد.

6-       با توجه به قانون مالیات بر ارزش افزوده ، ارائه گواهینامه موقت مالیات بر ارزش افزوده به همراه سایر مدارک الزامی است.

7-       ارائه کپی رتبه بندی از معاونت برنامه ریزی استانداری کپی اساسنانامه و مدارک ثبت شرکت (آگهی روزنامه )با آخرین تغییرات.

8-       هرگاه اطلاع حاصل شود که پیمانکاران باهم تبانی کرده اند ، طبق ماده 56 آببن نامه تشخیص صلاحیت با آنان رفتار خواهد شد.

9-       مدت اعتبار قیمت ها از تاریخ افتتاح پاکت مناقصه يك ماه می باشد.

10-    پیمانکار مکلف است ازمایش مکانیک خاک مصالح مورد استفاده و طرح اختلاط و در مراحل اجراء در هر قطعه نتیجه آزمایشات لازمه آسفالت را ارائه نماید.

11-    کلیه مراحل اجرای کار طبق مشخصات فني مندرج در نشريه 101 راه سازي و دستور كارهاي صادره از طرف كارفرما و اسناد منظم به مدارك مناقصه خواهد بود.

12-    ضخامت آسفالت ریزی در رویه (توپکا) 5 سانتی متر طبق مشخصات فنی می باشد.

13-    شهرداری در کاهش یا افزایش سقف پیمان تا 25 درصد مختار می باشد . و پیمانکار حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب می نماید.

14-    مسافت های حمل مصالح مصرفی طبق جدول پیوستی خواهد بود .

15-    پیمانکار مکلف به شروع عملیات پس از انعقاد پیمان و ابلاغ به کار می باشد.

16-    پرداخت کسورات قانوني  تابع مقررات مربوطه و كلاً بعهده پیمانکار می باشد . بديهي است در مواردي كه تمام يا قسمتي از طرح از محل اعتبارات عمراني (استاني و ملي تامين گردد در اين موارد مابالتفاوت كسورات قانوني بين دو روش فوق الذكر از محل درصد پيشنهادي قيمت پيمانكار نسبت به قيمت پايه متناسب با بخش اعتباري تخصيص يافته فوق از صورت وضايع كسر خواهد شد.)

17-    متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر از شرایط مناقصه تا ساعت 12 ظهر  روز چهارشنبه مورخه 08/05/99 به واحد دفتر فنی و امور قراردادها و یاسایتwww.salmas.ir  شهرداری سلماس مراجعه و یا با شماره تلفن 7-35243006-044 امور دفتر فنی تماس حاصل فرمایند.

                  سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به قرارداد در اسناد مناقصه مندرج است .

 

نصيري صدقياني

شهردار سلماس

گالری تصاویر

Back to Top

Template Design:Dima Group