پیام شهردار:
 
بهترين پاداش براي بندگان مخلص خـدا، رضـاي پروردگـار متعـال و آرامـش خاطـر اسـت كه در پي خدمت بي منت  و صادقانه حاصـل مي شود. بی شک توفيق انجام خدمت نعمتي است عظيم كه بدون مشیت و خواست الهي مقدور نگردد و موفقيت در انجام كارها مگر درسايه همكاري و همدلي همراهان وهمكاران ميسر نباشد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری سلماس عملیات سمپاشی گسترده برای مبارزه با آفت نباتی درختان سطح شهرتوسط واحدخدمات شهری باحضور شهردارسلماس انجام گرفت.

این روش در ۳مرحله به صورت ۳ شبانه روز درکل شهر سلماس اقدام خواهد شد.
گفته میشود در طول فصل بهار سال جاری اقدامات مشابه دوره ای در خصوص آفت کشی درختان وفضاهای سبز  موجود شهر ازسوی شهرداری انجام یافته است .
روابط عمومی شهرداری سلماس

گالری تصاویر

Back to Top

Template Design:Dima Group