12 خرداد 1402 ساعت 02:16

 
پیام شهردار: (عبداله قنبری)
در نظام مدیریت شهری، هر چه سرمایه فرهنگی و اجتماعی افزایش یابد، موجب کاهش هزینه‌های اجرایی و عمرانی نیز می‌شود بر همین اساس باید در کنار کارهای عمرانی و زیباسازی فضای شهری به مسأله فرهنگ شهروندی و ارتقای آن با برنامه‌ریزی مناسب توجه کرد.
 
 

 

آگهی فراخوان مناقصه عمومی نوبت اول(یک مرحله ای )

فراخوان شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به شماره 2001005763000001

شهرداری سلماس در نظر دارد عملیات آسفالت ریزی معابر سطح شهر را از طريق مناقصه عمومی با شرايط مشروحه ذيل به شركت هاي عمراني واجد شرايط واگذار نمايد. لذا جهت دریافت اسناد به سامانه تدارکات الکترو نیکی دولت (ستاد )  به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه فرمائید . لازم به ذکر است که کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) انجام خواهد شد . لذا لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

نام مناقصه گزار : شهرداری سلماس

موضوع و محل مناقصه : آسفالت ریزی معابر سطح شهر

رشته پیمانکار شرکت کننده در مناقصه : رشته راه و باند دارای صلاحیت و ظرفیت کار

مبلغ برآورد اولیه پیمان :  817/938/418/11 ریال آسفالت رویه ( بیندر) بر اساس فهرست بهای سال 1401  از محل اعتبارات ذیحسابی به صورت اوراق خزانه حداکثر به سررسید 24/10/1403

قیمت پیشنهادی : قیمت بر اساس فهرست بهای پایه راه و باند سال 1401 ( به پیمان هیچگونه تعدیل و مابه التفاوت مصالح شامل نمی گردد . )

شرایط اجرای پروژه : اجراي آسفالت بیندر ( 7 cm ) و برمبنای فهرست بهای پایه راه باند سال 1401  .

نوع و مبلغ تضمین شرکت درمناقصه: مبلغ 940/946/570 ريال معادل 5 درصد اعتبار تخصیص یافته  بصورت ضمانتنامه بانکی با اعتبار سه ماهه و قابل تمدید  به نفع شهرداری سلماس .

مدت اجرای قرارداد :  یک ماه بعد از امضاء قرارداد.

آخرین مهات دریافت اسناد: ساعت 14:30 ظهر روز چهار شنبه مورخه 24/01/1401 .

آخرین مهلت قبول پیشنهادات:  ساعت 12:00 ظهر  روز سه شنبه مورخه 06/02/1401.

تاریخ گشایش پیشنهادها : ساعت 14:30 بعد از ظهر  روز سه شنبه مورخه 06/02/1401.

سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشریفات قانونی مناقصه و عقد قرارداد مسترد نخواهد شد ، قبول شدگان بترتیب جهت عقد قرارداد دعوت خواهند شد و هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند به استناد ماده 8 آیین نامه مالی شهرداری ها سپرده آنان به نفع حساب شهرداری ضبط خواهد شد .

شهرداری به استناد بند 5 ماده 5 آیین نا مه مالی شهرداری ها در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

به استناد بند (د) ماده 18 قانون برگزاری مناقصات ، از کلیه مناقصه گران شرکت کننده در مناقصه دعوت میگردد در جلسه گشایش پاکت ها در دفتر شهردار محترم ، حضور بهم رسانند.

رعایت کلیه مقررات و بخشنامه های شهرداری و سایر مقررات حاکم بر پیمانکاران برای برندگان مناقصه و رعایت ماده یک مصوبه مورخه 22/10/1337 لایحه قانونی منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و کشوری در مورد عدم شرکت کارکنان دولت در مناقصات الزامی می باشد و همچنین بند (و ) ماده 10 قانون نظام وظیفه عمومی و تابعیت جمهوری اسلامی ایران ، نداشتن سابقه کیفری ، فساد و اعتیاد و رعایت شئونات اخلاقی و اداری و داشتن صحت مزاج و توانایی انجام کار برای کلیه متقاضیان الزامی می باشد .

سایر شایط:

1-     کلیه هزينه های  تشریفات و چاپ آگهي هاي مناقصه بعهده برنده مناقصه مي باشد.

2-     مدت ارائه ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات از تاریخ اعلام برنده شدن به مدت 7 روز می باشد پس از سپری شدن مدت فوق نسبت به ضبط ضمانت نامه شرکت درمناقصه اقدام و با برنده دوم عقد قرارداد خواهد شد.

3-     تامین کلیه مصالح از جمله قیر و... مورد نیاز برای انجام کار بر عهده پیمانکار می باشد .

4-     سایر شرایط تابع مقررات دولت جمهوری اسلامی و ضوابط معاونت برنامه ریزی استانداری در زمینه پیمانکاری می باشد.

5-     با توجه به قانون مالیات بر ارزش افزوده ، ارائه گواهینامه موقت مالیات بر ارزش افزوده به همراه سایر مدارک الزامی است.

6-     ارائه کپی رتبه بندی از معاونت برنامه ریزی استانداری کپی اساسنانامه و مدارک ثبت شرکت (آگهی روزنامه )با آخرین تغییرات.

7-     هرگاه اطلاع حاصل شود که پیمانکاران باهم تبانی کرده اند ، طبق ماده 56 آببن نامه تشخیص صلاحیت با آنان رفتار خواهد شد.

8-     مدت اعتبار قیمت ها از تاریخ افتتاح پاکت مناقصه سه ماه می باشد.

9-     پیمانکار مکلف است نتایج آزمایش مکانیک خاک مصالح مورد استفاده و طرح اختلاط و در مراحل اجراء در هر قطعه نتیجه آزمایشات لازمه آسفالت را ارائه نماید.

10-  کلیه مراحل اجرای کار با صورتجلسه ناظر و پیمانکار انجام خواهد شد.

11-  ضخامت آسفالت ریزی در رویه (بیندر) 7 سانتی متر طبق مشخصات فنی می باشد.

12-  شهرداری در کاهش یا افزایش سقف پیمان تا 25 درصد مطابق شرایط عمومی پیمان مختار می باشد . و پیمانکار حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب می نماید.

13-  مسافت های حمل مصالح مصرفی طبق جدول پیوستی خواهد بود .

14-  پیمانکار مکلف به شروع عملیات پس از انعقاد پیمان و ابلاغ به کار می باشد.

15-  پرداخت کسورات بیمه بعهده پیمانکار بوده که در زمان سررسید اسناد خزانه توسط شهرداری پرداخت خواهد شد.

16-  متقتضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر از شرایط مناقصه و یا دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 12 ظهر روز سه شنبه مورخه 06/02/1401  به واحد ذیخسابی و یاسایتwww.salmasli.ir  شهرداری سلماس مراجعه و یا با شماره تلفن 044-35243006-7 امور ذیحسابی تماس حاصل فرمایند.

17- 

سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به قرارداد در اسناد مناقصه مندرج است .

 

گالری تصاویر

Back to Top

Template Design:Dima Group